GeM Balkans

Mundësimi i kushteve për zhvillimin e ekonomisë së ujërave dhe ekonomisë pyjore në Ballkan

Qëllimi kryesor

Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i praktikave të planifikimit në fushën e pyjeve, duke imtegruar aspekte të ujërave në praktikat e menaxhimit të pyjeve në Maqedonia e Veriut dhe Shqipëri.

Grupet e synuara

Grupet e synuara janë njësitë e planifikimit të Ndërmarrjes publike “Национални шуми” (NPPM), Drejtoria e Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve në Shqipëri dhe Ndërmarrja publike e ekonomisë së pyjeve “Srbijašume”, ndërmarrjet vendore dhe rajonale të ujësjellësve dhe fermerët që jetojnë në afërsi të zonave pyjore.

Përfitues të projektit

Përfitues të projektit janë të gjithë qytetarët e Maqedonia e Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, si dhe institucionet përkatëse përgjegjëse për ekonomizimin e ujërave në këto vende, më saktësisht Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ministria e bujqësisë, tregtisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave në Serbi, Drejtoria e mbrojtjes dhe trajtimit të pyjeve në Shqipëri.

NJOFTIMET

Video Udhëzuese – Zgjidhje të planifikimit te pyjeve të bazuara në GIS Pjesa. 1

Video Udhëzuese – Zgjidhje të planifikimit te pyjeve të bazuara në GIS Pjesa. 2

DOKUMENTET

IMPLEMENTOI