Работилница за интегрирано управување со шуми и сливни подрачја

На 17 септември во Скопје, ЦНВП Македонија одржа еднодневна работилница за интегрирано управување со шуми и сливни подрачја со помош на ГИС моделирање и неговата примена во процесот на подготовка на посебните планови за стопанисување со шуми. Работилницата беше со цел да се претстави новиот пристап кон интегирано управување со шуми во сливни подрачја....

Scroll to top