СООПШТЕНИЈА

Работилница за интегрирано управување со шуми и сливни подрачја

На 17 септември во Скопје, ЦНВП Македонија одржа еднодневна работилница за интегрирано управување со шуми и сливни подрачја со помош на ГИС моделирање и неговата примена во процесот на подготовка на посебните планови за стопанисување со шуми. Работилницата беше со цел да се претстави новиот пристап кон интегирано управување со шуми во сливни подрачја....